هیئت مدیریت

 

  مرتضي معتضديان

  رئیس هیئت مدیره

  کارشناسي ارشد برق - گرايش قدرت (دانشگاه اميرکبير)

  تخصص : Industrial Plant Design, Relay & Protection, Cathodic Protection

 

  شاهرخ معتضديان قمی

  مديرعامل و عضو هیئت مدیره

  کارشناسي هوافضا (دانشگاه اميرکبير)

  تخصص : navigation, air condition

 

 

  مینا نجفی پیراسته

  عضو هیئت مدیره

  کارشناسي ارشد برق - گرايش کنترل (دانشگاه مالک اشتر)

  تخصص : PLC, Control & Automation, Hazardous Area, Industrial Plant Design